Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 2018

Svetovy den BOZP

Svetový deň BOZP 2018 upriamil pozornosť na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci mladých zamestnancov.

Každoročne dňa 28. apríla si pripomíname Svetový deň BOZP, teda Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako už vyplýva aj z nadpisu, ten tohtoročný upriamuje pozornosť na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci mladých zamestnancov a ukončenie detskej práce.

Jednou  z najzraniteľnejších skupín na pracovisku sú mladí ľudia a to z dôvodu obmedzených pracovných a životných skúseností.

V ich prípade je väčšia pravdepodobnosť výskytu ľahších, či závažných nehôd. No aj toho, že sa stanú obeťami násilia, či obťažovania v práci. Ich ochrana je preto jednou z najväčších priorít programu EÚ. Nedostatočná fyzická a psychologická vyspelosť mladých ľudí, ako aj ich nedostatok skúseností, zvyšuje ich zraniteľnosť voči pracovným rizikám.

V súčasnosti sú mladými ľuďmi obsadzované pracovné pozície prevažne z oblasti obchodu a služieb. Na týchto pozíciách sa oveľa častejšie vyskytujú rôzne formy zneužívania, násilia, či obťažovania. Jedná sa prevažne o hotelový a reštauračný sektor, rôzne call centrá, či študentské a sezónne zamestnania.

Podľa štúdie Agentúry Európskej Únie pre Základné Práva z roku 2014, obzvlášť ohrozenou skupinou sú mladé ženy.

Obtazovanie na pracoviskuZo štúdie vyberáme:

  • Až 55% žien v EU má skúsenosť s obťažovaním na pracovisku
  • 32% zo všetkých obetí priznalo, že páchateľom bol nadriadený, kolega, alebo zákazník
  • Až 75% žien pracujúcich na kvalifikovaných, či manažérskych pozíciách priznalo sexuálne obťažovanie
  • 61% žien, ktoré priznali obťažovanie na pracovisku, bolo zamestnaných v sektore služieb.

Ochrana mladých ľudí v práci je top prioritou agendy Európskej Únie

Smernice EÚ o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci sa transponujú do všetkých členských štátov s cieľom chrániť všetkých pracovníkov.

Rámcovou smernicou 89/391 / EHS sa stanovuje postup, ktorý od zamestnávateľa vyžaduje, aby vyhodnotil riziká a riziká na pracovisku a potom zaviedol preventívne opatrenia. To zahŕňa ochranu pracovníka pred psychosociálnymi rizikovými faktormi, ako je násilie a pracovný stres, ako aj fyzické, chemické a biologické riziká.

Mlady skladnik

541 miliónov pracovníkov, teda viac, ako 15% svetovej pracovnej sily tvoria mladí pracovníci vo veku od 15 do 24 rokov. Toto obrovské číslo zahŕňa aj 37 miliónov detí v rizikovej detskej práci. Všetci títo mladí ľudia a deti trpia o 40% vyššou mierou nehmotného zamestnania, než dospelí pracovníci starší ako 25 rokov.

Preto smernica EÚ o ochrane mladých ľudí pri práci tiež stanovuje, že členské štáty musia zakázať zamestnávanie detí – to je ľudí mladších ako 15 rokov, alebo stále v povinnej školskej dochádzke. Z toho vyplýva, že minimálny vek na prijatie do zamestnania nesmie byť nižší, ako minimálny vek ukončenia školskej dochádzky.

V smernici je presne špecifikované, aké typy zamestnania nesmú byť vykonávané mladými ľuďmi. Tiež obsahuje ustanovenia o pracovnom čase, prestávkach na odpočinok, nočnej práci, ročnej dovolenke a odpočinku.

Podpora trvalo udržateľnej práce a zdravého starnutia sa musí začať od začiatku pracovného života, čo znamená zabezpečenie dobrých pracovných podmienok pre pracovníkov všetkých vekových kategórií a počínajúc mladými ľuďmi. Ochrana mladých ľudí je súčasťou európskeho piliera sociálnych práv v prvej kapitole: Rovnosť príležitostí a prístup na trh práce.

Aké sú plány do budúcnosti?

BOZP vzdelávanie mládeže

Jednoznačným plánom je začlenenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do vzdelávacieho procesu s cieľom budovania budúcej generácie bezpečných a zdravých pracovníkov.

Je všeobecne známe, že mladí ľudia, ktorí nastupujú do pracovného procesu po prvýkrát, sú najzraniteľnejšou skupinou a preto dáva zmysel vzdelávať a učiť deti zručnostiam, ktoré ich pripravujú pre vstup na trh práce.

Tento proces, ináč nazývaný aj ako „mainstreaming“ resp. integrácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do vzdelávania, sa môže začať už na primárnom stupni vzdelávania. Následne pokračuje aj na druhom a treťom stupni až po odborné vzdelávanie.

A čo je cieľom tohto procesu? Jednoznačne celoplošný prístup, ktorý spája rizikové vzdelávanie s riadením bezpečnosti a zdravia na školách. Učitelia a žiaci by mali spolupracovať, aby zo školy vytvorili bezpečné a zdravé miesto.

Takáto spolupráca pomáha žiakom rozvíjať vedomosti o identifikácii nebezpečenstva a kontrole možných rizík. Zároveň pomáha žiakom rozvíjať svoje zručnosti v oblasti zodpovednosti.

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci sa dá aj s úsmevom. Poznáte NAPO?

NapoNapo je hrdina zo série animovaných filmov, tie vznikajú v koprodukcii skupiny európskych organizácií s cieľom predstaviť dôležité témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odľahčeným a dobre zapamätateľným spôsobom.

Hlavným hrdinom tejto série animovaných filmov, je sympatická postavička, ktorá symbolizuje zamestnanca, ktorý by mohol pracovať v ktoromkoľvek odvetví, či sektore.

Viac sa dozviete priamo na stránke o Napovi: https://www.napofilm.net/sk

Ako teda dospieť k budúcim generáciám zdravých zamestnancov pracujúcich v bezpečnom prostredí?

Môžu tomu pomôcť niektoré osvedčené stratégie, ktoré som popísal v tomto článku a jednou z nich je začlenenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do vzdelávania.

 

 

Zdroje:

https://osha.europa.eu/

http://m.nkos.sk

https://www.napofilm.net/sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *