Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

Ako vybrať hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj, použitie a rozdelenie

Neviete si rady, aký hasiaci prístroj je ten najvhodnejší pre vašu prevádzku? Podľa čoho si vybrať hasiaci prístroj do domu, bytu, kancelárie, alebo výrobnej haly a čo znamenajú jednotlivé symboly uvedené na danom hasiacom prístroji?

Vôbec nevadí, v nasledujúcom článku som pre vás pripravil jednoduché a zrozumiteľné rozdelenie hasiacich prístrojov a čo znamenajú symboly, či značky na nich uvedené.

Čo to je hasiaci prístroj?

Zamysleli ste sa niekedy, čo to vlastne ten hasiaci prístroj je? Jednoducho povedané, hasiaci prístroj je požiarno-technické zariadenie určené na efektívny, rýchly a hlavne jednoduchý zásah proti vznikajúcemu požiaru.

Určite ste už videli a možno aj detailnejšie nejaký hasiaci prístroj. No možno ste sa sami seba spýtali, ktorý z toho množstva hasiacich prístrojov to bol? Práškový, vodný? Snehový?

Som presvedčený, že po prečítaní tohto článku budete nabudúce presne vedieť o ktorý hasiaci prístroj sa jedná 😊

Hasiace prístroje delíme podľa použitej hasiacej látky na:

 • HASIACE PRÍSTROJE CO2, viac známe ako SNEHOVÉ (nie, nie je to pravý sneh, ktorý nám padá z neba počas dlhých zimných večerov😊 ), ktoré využívajú ako hasivo oxid uhličitý. Je to plyn bez farby a zápachu."<yoastmark

Princíp hasenia spočíva v technike dusivého a chladivého efektu. Oxid uhličitý je ťažší, ako vzduch, nakoľko má vyššiu hustotu: 1,9 [kg.m-3]. CO2 vzniká pri každom požiari, no koncentrácie sú málokedy vyššie, ako 1-2% objemu.

Dá sa ľahko skvapalniť a v takomto stave sa skladuje v tlakových nádobách pod tlakom 16MPa. Pri vypúšťaní sa prudko schladzuje a pri tomto procese sa cca 20% mení na tuhú fázu – tzv. suchý ľad  (hovorovo „sneh“) o teplote -78,5˚C.

V prípade, že nie je vzduchotesne uzavretý, veľmi rýchlo sublimuje – vzniká plynný CO2. Ostatných cca 80% sa mení priamo na plynnú fázu.

Z 1 kg kvapalného oxidu uhličitého, vznikne približne 500l plynného CO2.

Využitie takéhoto typu hasiaceho prístroja je efektívne hlavne v uzavretých priestoroch, kde sa naplno využije jeho dusivý hasiaci účinok. Teda zvýšenie koncentrácie CO2 v priestore horenia spôsobuje vytlačenie kyslíka a značné obmedzenie jeho prísunu a teda požiar sa tým zlikviduje.

POUŽITIE:

Hasenie požiarov horľavých plynov, kvapalín i tuhých látok. Môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení. Napríklad elektroniky, serverovne, sklady horľavých kvapalín a podobne…

Nesmie sa používať na hasenie požiarov alkalických kovov, práškových a sypkých horľavín, dreva, uhlia a textilu.

Treba si dávať pozor, pretože nízka teplota hasiva (až -78,5 ˚C) môže spôsobiť omrzliny a to určite nechce nikto 😊

 

 • PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ je v súčasnosti najrozšírenejším typom hasiaceho prístroja
  Práškový hasiaci prístroj
  Hasiaci prístroj práškový

Využíva účinok hasiaceho prášku, ktorý sa pod tlakom vstrekujem do priestoru požiaru. Prášok obsahuje uhličitan sodný a rôzne prímesi, ktoré sú pri hasení rozptýlené na miniatúrne zrnká.

Pri hasení sa využíva tzv. stenový efekt, ktorý spočíva v tom, že do plameňa sa vnáša prášok (priestorovo pôsobiaca tuhá látka), pričom musí byť zasiahnuté celé pásmo horenia a počet častíc prášku v objemovej jednotke, musí prevyšovať kritické množstvo.

Každá častica má aktivačnú energiu a ak sa častica horľaviny zrazí s časticou prášku, kledsne jej aktivačná energia a nezačne horieť – horenie sa preruší. Teda platí, čím viac častíc prášku, tým viac zrážok a tým rýchlejšie sa horenie preruší.

POUŽITIE:

Možno ho použiť univerzálne, keďže prášok nie je toxický. Je možnosť hasiť aj elektrické zariadenia, nakoľko hasiaca látka nie je el. vodivá. Pozor však, hasiť el., zariadenia je možné len do napätia 1000 V. Nie je ani vhodný na hasenie zariadení citlivých na prach.

 

 • VODNÉ a PENOVÉ hasiace prístroje využívajú predovšetkým chladivý účinok vody a pri penových je to kombinácia chladivého účinku vody spolu
  Vodný hasiaci prístroj
  Hasiaci Prístroj Vodný

  s dusivým účinkom (zmes penidla – teda rýchle schladenie horľavej látky vodou a súčasné zamedzenie prístupu kyslíka).

Princíp hasenia v oboch prípadoch spočíva v ochladzovaní požiaru – teda k odoberaniu tepla = energie horenia a tým haseniu.

Je to vysoko efektívny princíp hasenia, nakoľko voda má významnú schopnosť odoberať teplo a odvádzať ho do okolitého priestoru. Avšak vodný hasiaci prístroj je možné používať len na hasenie požiarov tuhých látok.

Ako som už spomínal, pri penovom hasiacom prístroji ide o kombináciu vody a penidla. To sa primiešava do obsahu vody počas vyprázdňovania obsahu hasiaceho prístroja.

POUŽITIE:

Vodný hasiaci prístroj sa najčastejšie využíva v administratívnych priestoroch, poľnohospodárskych podnikoch, stajniach a podobne. Je možné ho použiť všade tam, kde je potrebné použiť hasiacu látku šetrnú voči zariadeniu (knižnice, hotely…a podobne).

Nesmie sa používať na hasenie alkalických ľahkých kovov a ich zliatin, horľavé plyny a látky chemicky prudko reaqgujúce s vodou.

Penové prístroje majú všeobecné využitie hlavne v priemysle ropných produktov, pri hasení tuhých látok, tiež v priestoroch uvedených pri vodných prístrojoch, avšak ich použitie môže spôsobiť škody na interiéri alebo vybavení.

POZOR ani jeden z vyššie uvedených sa nesmie používať na hasenie zariadení pod elektrickým napätím.

 

 • HALÓNOVÉ HASIACE PRÍSTROJE sú už menej rozšíreným a možno aj vám menej známym typom hasiaceho prístroja. Tieto hasiace prístroje používajú ako hasivo chluórfluorované uhľovodíky, ktoré sú najúčinnejšími hasivami, avšak sú to zlúčeniny, ktoré sú zároveň škodlivé pre ozónovú vrstvu Zeme. Preto sa s nimi v praxi príliš nestretávame.
  Hasiaci prístroj halónový
  Halónový hasiaci prístroj

Ekologickou náhradou sú tzv. halónové alternatívy, ktoré nezaostávajú v hasiacom účinku a na druhej strane sú neškodné voči životnému prostrediu a nespôsobujú koróziu.

Princíp hasenia: Halóny hasia kombináciou chemických a fyzikálnych účinkov. Chemický účinok: inhibícia – narušenie chemickej reťazovej reakcie medzi časťami horľavého súboru (palivo a kyslík) a fyzikálne v ochladzovaní požiaru.

Halóny boli vyvinuté počas 2. svetovej vojny ako vysoko účinné hasivo pre tanky a lietadlá. Existujú dve hlavné metódy hasenia a to je úplné ,,zatopenie” priestoru horenia (hasivom sa vyplní priestor požiaru, napr. serverovňa) alebo lokálne použitie, (aplikácia iba na objekt horenia napr. počítač alebo jeho súčasť). Halóny resp. Halónové alternatívy sú nekorozívne plyny, nespôsobujúce škody na vybavení, el. nevodivé a s vysokým hasiacim účinkom,  avšak pomerne drahé, čo ich predurčuje k špeciálnemu použitiu.

POUŽITIE:

Hasenie zariadení, ktoré vyžadujú maximálnu možnú ochranu pred požiarmi, no vylučujúce akékoľvek škody zásahom hasiacej látky. Sú predurčené na hasenie drahej výpočtovej techniky, serverovní, počítačových laboratórií. Využitie nájdu aj pri hasení požiarov v múzeách, historických knižniciach, či v leteckej, lodnej, resp. cestnej preprave.

 

 • ŠPECIÁLNE HASIACE PRÍSTROJE tvoria poslednú kategóriu. Sem zahŕňame hasiace prístroje určené na hasenie alkalických kovov a ich zliatin, resp. prístroje na"Špeciálny

  hasenie jedlých tukov. Hasiaci prístroj určený na hasenie jedlých tukov nájde svoje uplatnenie v pekárňach, v kuchyniach a stravovacích zariadeniach, kde je riziko vzplanutia jedlých tukov pomerne vysoké. Hasiaci prístroj určený na hasenie kovov je pre prevádzky, kde sa tieto kovy spracovávajú, vyrábajú, alebo s nimi nejako manipulujú.

 

 

 

 

 

Triedy požiaru:

Nakoniec vám ešte priblížim významy jednotlivých symbolov, ktoré nájdete na hasiacich prístrojoch a čo znamenajú triedy požiaru.

Trieda požiaru A 

Požiare pevných látok (papier, drevo, slama, textil, uhlie, guma…)

Trieda požiaru B 

Požiare kvapalín (benzín, nafta, farba, olej, benzol, lak, alkohol, tuky, parafín…)

Trieda požiaru C 

Požiare plynov (metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén…)

Trieda požiaru D 

Požiare kovov (horčík a jeho zliatiny s hliníkom)

Trieda požiaru F 

Požiare tukov (margarín, olej, maslo…)

Použitie hasiaceho prístroja podľa označenej triedy požiaru na ňom:

 • PRÁŠKOVÝ: vhodný na hasenie požiarov tried A, B, C, D, F
 • VODNÝ: vhodný na hasenie triedy požiarov A
 • PENOVÝ: vhodný na hasenie triedy požiarov A, B
 • SNEHOVÝ (CO2): vhodný na hasenie požiarov tried B, C

Na záver mám pre vás ešte jednoduchú pomôcku. Ak chcete vedieť, aký typ hasiaceho prístroja je vhodný pre vašu prevádzku, kancelárie, či obytný dom, treba nazrieť do projektu požiarneho zabezpečenia. Ten je súčasťou projektovej dokumentácie, čo a ako vám naprojektoval požiarny špecialista.

Na základe výsledného zaťaženia, sú odporučené typy hasiacich prístrojov a ich konkrétne umiestnenie, všeobecne však platí, že rukoväť práškového, resp. snehového (CO2) hasiaceho prístroja, nesmie byť vyššie ako 1,5m nad zemou a HP nesmú brániť prípadnej evakuácii osôb.

Máte ďalšie otázky, neviete si s niečím ohľadom HP rady? Obráťte sa na nás. Radi sa budeme venovať vašim otázkam a dotazom.

 

K tomuto článku odporúčame nasledovné produkty:

38,60  32,17  bez DPH
16,20  13,50  bez DPH
85,30  71,08  bez DPH

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *