Doprava zadarmo pri nákupe nad 60 € (netýka sa hasiacej techniky)

BTS, alebo bezpečnostnotechnická služba

Nakoľko sa na nás obracia čím ďalej viac ľudí s otázkou ohľadom odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, rozhodli sme sa vám ju priblížiť v nasledujúcich riadkoch.

Kde a ako začať?

Samozrejme u vašich zamestnancov, treba im vytvoriť také podmienky, aby v pohode, bezpečí a bez stresu mohli vykonávať svoju prácu a to je predpokladom pre vysokú efektivitu a pozitívnu prezentáciu vašej spoločnosti.

Vy, ako zamestnávateľ získate spokojných a produktívnych zamestnancov a minimálne straty vinou pracovného úrazu, alebo porúch zariadení a zároveň si plníte všetky zákonné povinnosti v oblasti BOZP, čím sa vyhnete prípadným sankciám, ktoré v tom najhoršom prípade môžu dosiahnuť desiatky tisíc €.

V tomto všetkom vám vie výrazne napomôcť bezpečnostnotechnická služba, tzv. BTS.

Takže čo je BTS?

Zjednodušene povedané, bezpečnostnotechnická služba (BTS) je v podstate odborná poradenská a asistenčná činnosť pre zamestnávateľa v oblasti BOZP.

Čo je úlohou BTS?

Jej základnou úlohou je vytvárať pre zamestnávateľa potrebné a hlavne odborné zázemie pri realizácii opatrení v oblasti BOZP.

Načo slúži BTS?

Zriadenie BTS sleduje predovšetkým záujmy ochrany života a zdravia vašich zamestnancov, avšak taktiež prispieva k bezporuchovej prevádzke a k minimalizácii hospodárskych strát, preto chráni aj vaše záujmy, ako zamestnávateľa.

Kto môže vykonávať BTS?

BTS vykonávajú bezpečnostní techniciautorizovaní bezpečnostní technici, ktorí sú s vami, ako zamestnávateľom, v pracovnom pomere, resp. dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.

Kto môže byť bezpečnostný technik?

Môže ním byť fyzická osoba, ktorá má osvedčenie bezpečnostného technika, ďalej len BT, získané na základe požadovaného vzdelania a absolvovaním zákonom stanovenej odbornej skúšky. Osvedčenie BT sa vydáva na neurčitý čas. BT je povinný absolvovať minimálne každých 5 rokov od vydania osvedčenia BT, aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Bez potvrdenia o absolvovaní tejto prípravy je osvedčenie BT neplatné.

Kto je autorizovaný bezpečnostný technik?

Je to bezpečnostný technik, ktorý po absolvovaní najmenej dvoch rokov odbornej praxe bezpečnostného technika, úspešne vykonal skúšku pred skúšobnou komisiou vymenovanou Národným inšpektorátom práce. Taktiež je povinný podobne ako bezpečnostný technik, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika. Ide teda o „vyšší level“ bezpečnostného technika s praktickými skúsenosťami.

Koľko bezpečnostných, resp. autorizovaných bezpečnostných technikov potrebujem?

Na určovanie počtu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov má významný vplyv charakter ekonomickej činnosti vás – zamestnávateľa a jej rizikovosť. Všeobecne platí, že jeden bezpečnostný technik musí pripadať na najviac 600 zamestnancov, uplatní sa väčšinou u firiem s administratívnou činnosťou a jeden autorizovaný bezpečnostný technik na najviac 400 zamestnancov, ten môže zabezpečovať BTS aj v rizikovejších spoločnostiach, napr. výrobných.

Aké sú oprávnenia a povinnosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika?

Bezpečnostní technici a autorizovaní bezpečnostní technici sú oprávnení ukladať príslušnému vedúcemu zamestnancovi povinnosť vykonať nevyhnutné opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov.

Ak je bezprostredne ohrozený život, alebo zdravie zamestnanca, môže bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik uložiť opatrenie sám, pričom toto platí až do jeho zrušenia štatutárnym orgánom zamestnávateľa.

Hľadáte pomoc v oblasti BTS?

Sme držiteľom oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby vydaného Národným inšpektorátom práce od roku 2009. Naši skúsení autorizovaní bezpečnostní technici zabezpečujú túto službu niekoľkým desiatkam spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach.

Ako vám pomôžeme?

Súčasne so službou BTS zabezpečujeme aj služby technika požiarnej ochrany a vykonávame odborné školenia čím vás vieme odbremeniť od množstva povinností.

Čo vám vieme poskytnúť?

V rámci bezpečnostnotechnickej služby vieme zabezpečiť a poskytnúť nasledujúce služby:

 • vstupné a periodické oboznamovanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov z predpisov BOZP
 • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP a analýzy rizík (interné smernice, bezpečné pracovné postupy, prevádzkové poriadky…),
 • priebežná aktualizácia dokumentácie BOZP a analýzy rizík,
 • vstupné a periodické oboznamovanie osôb na obsluhu elektrických zariadení – § 20 vyhlášky 508/2009 Z.z. 1 x za 24 mesiacov,
 • pravidelné komplexné previerky bezpečnosti práce 1 x za 12 mesiacov na všetkých pracoviskách alebo podľa požiadavky objednávateľa,
 • poradenstvo v oblasti BOZP a súčinnosť pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
 • účasť autorizovaného bezpečnostného technika pri vyšetrovaní závažných pracovných úrazov,
 • kontrola zamestnancov na požitie alkoholu v rámci pravidelných prehliadok alebo podľa požiadavky objednávateľa,
 • zastupovanie pri kontrolách z Inšpektorátu práce,
 • zastupovanie pri audite ISO,
 • informovanie o potrebe vykonania školení z predpisov BOZP v pravidelných intervaloch
 • evidencia odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení,
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP vrátane vydania preukazov na činnosti a obsluhu strojov podľa požiadavky objednávateľa
 • kontrola a pripomienkovanie zmlúv a ďalších dokumentov z hľadiska BOZP

Máte otázky? Neváhajte sa na nás obrátiť.

Bol tento článok pre vás prínosný? Ak áno, nechajte nám odkaz či už pod článkom, alebo na facebooku – https://www.facebook.com/bezurazu/

Jaro & team

beztech_logo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *